کارامل

کارامل مایع و پودری موجود در انبار :

DMT  قابل استفاده در صنایع شیرینی و شکلات و سرکه ....

LFF40 قابل استفاده در ماءالشعیر و سرکه ...

WSM قابل استفاده در صنایع شیرینی و شکلات و....

طبقه بندی کارامل :

نوع اول یا کارامل ساده : از فرایند حرارت دادن کربوهیدرات ها ، با یا بدون حضور اسید و باز ها بدست می آید.

نوع دوم یا کارامل سولفیتی : از فرایند حرارت دادن کربوهیدارت ها با یا بدون حضور اسید و باز ها و  در حضور سولفیت بدست می آید.

نوع سوم یا کارامل آمونیاکی : از فرایند حرارت دادن کربوهیدارت ها با یا بدون حضور اسید و باز ها و در حضور ترکیبات آمونیوم بدست می آید.

نوع چهارم یا کارامل آمونیاکی سولفیتی: از فرایند حرارت دادن کربوهیدارت ها با یا بدون حضور اسیدو باز ها در حضور ترکیبات آمونیوم و سولفیت بدست می آید.

کاربرد

شیرینی و شکلات
بستنی
نوشیدنی