پودر چربی

پرورش دهندگان و تولیدکنندگان دام و طیور به منظور تامین این نیاز رو به تولید مقرون بصرفه و پایدار آورده اند ، ازاین رو مکمل های غذایی  که به منظور رفع کمبود غذایی و هضم و جذب بهتر ترکیبات جیره پایه در جیره غذایی استفاده می شوند نسبت به قبل دارای اهمیت بیشتری شده اند. پودر چربی لاکتوپلاس از این دسته از مکمل هاست.

کاربرد