جانشین کره کاکائو(CBS)

کره کاکائوی طبیعی به دلیل خاصیت منحصر به فرد و رفتار ذوبی خاصی که دارد ، در تهیه شکلات مورد استفاده قرار می گیرد. متاسفانه به دلیل محدودیت و قیمت بالای آن امروزه از جانشین آن که از هسته پالم و توسط تکنولوژی فراکسیون تولید می شود استفاده می شود. این محصول عموما جایگزین کره کاکائو در شکلات های قالبی و روکشی است. این محصول در صنایع شیرینی و شکلات استفاده فراروانی دارد.

کاربرد

شکلات های قالبی
بیسکویت