سبز

رنگ سبز طبیعی کلروفیل 

SODIUM COPPER CHLOROPHYLLIN 100% w.s (POWDER) E-141

CHLOROPHYLLINE 13% A.S LIQUID

CHLOROPHYLLINE 18% O.S پایه روغنی

پودری و مایع

کاربرد

صنایع بستنی
صنایع نوشیدنی