بنفش

رنگ آنتوسیانین قرمز-بنفش هویج سیاه و پوست انگور  

GRAPE SKIN EXTRACT POWDER EV-12 BLUE/ RED

BLACK CARROT ANTHOCYANIN EV-12

بصورت پودر و مایع

کاربرد

صنایع بستنی
صنایع نوشیدنی