قرمز

رنگ قرمز طبیعی کارمین 

CARMINE 50% w.s (POWDER)

CARMINE 15% w.s (LIQUID)

CARMINE 15% A.S (POWDER)

CARMINE 15% O.S (LIQUID)

پودری و مایع محلول در آب و روغن و همچنین پایدار در برابر اسید

رنگ قرمز لیکوپن از رنگدانه گوجه

LYCOPENE 10% CWD

کاربرد

صنایع بستنی
صنایع شیرینی و شکلات
صنایع نوشیدنی
صنایع تولید سس و غذای آماده