مشکی

مشکی رنگ کربن سیاه

(VEGETABLE CARBON BLACK - E-153)

ماده مؤثر : گیاه دریایی

کاربرد

بستنی ها
بیسکویت و شیرینی ها