صورتی روشن

رنگ قرمز صورتی بیت روت 

BEETROOT RED POWDER  CC E-162

پودری

کاربرد

شیرینی و شکلات
صنایع بستنی