نارنجی

بتاکاروتن (BETA- CAROTENE 10% , 30%)

ماده مؤثر: بتاکاروتن

C.I.40800 – E160A

نوع رنگ: خوراکی / محلول در آب و روغن  WS/OS  

آناتو (ANNATTO 15%, 10% , 5% )

ماده مؤثر: نوربیکسین و بیکسین

C.I.75120 – E160B

نوع رنگ: خوراکی / محلول در آب و روغن  WS/OS

 پاپریکا الئورزین(PAPRIKA 80,000 – 120,000 CU DO)

ماده مؤثر: کاپسانتین

CAPSANTHIN CAPSORBIN – E160C

نوع رنگ: خوراکی / محلول در آب و روغن  WS/OS

 

کاربرد

صنایع نوشیدنی
صنایع بستنی