بنفش

 

VIOLET COLOR

محلول در آّب و روغن

کاربرد

خوراکی، آرایشی و بهداشتی