صورتی

رنگ اریتروزین

ERYTHROSINE 87%

CI. 45430 - E127

  محلول در آب و روغن

کاربرد

آرایشی و بهداشتی
قرص