زرد

رنگ زرد کینولین بلو

QUINOLINE YELLOW

CI. 47005 - E-104

نوع رنگ: خوراکی ، آرایشی و بهداشتی 

کاربرد