زرد

 رنگ تورمریک

(TURMERIC OLEORESIN 8.5%)

(ماده مؤثر: کورکومین (زردچوبه

E-100 – C.I.75300

نوع رنگ : خوراکی / محلول در آب و روغن

کاربرد

صنایع بستنی
صنایع شیرینی