قرمز

کارمویزین (CARAMOISINE 85%)

   E-122 - C.I.14720

آلورارد (ALLURA RED RED40 85%)

E-129 - C.I.16035

پونسه آ (PONCEA 4R)

E-124 - C.I.16255

کاربرد