مشکی

رنگ مشکی 80درصد

BLACK PN E-151

E-151 - CI. 28440

     

کاربرد

خوراکی، آرایشی و بهداشتی