آبی

بریلینت بلو   BRILLIANT BLUE 85%

E-133  -  C.I.42090

 پودری خوراکی، آرایشی و بهداشتی  /  محلول در آّب و

محلول در روغن

 

کاربرد

نوشیدنی