نارنجی

رنگ سانست یلو

 SUNSET YELLOW 85% w.s پودری محلول درآب و روغن

کاربرد