غذای حیوانات

تامین غذا بعنوان مهمترین عامل حیات پس از آب و هوا برای ما انسان ها دارای اهمیت می باشد.

با گسترش جمعیت انسان ها نیاز به منابع پروتئنی نیز افزایش چشمگیری یافته ، از این رو پرورش دام و طیور به عنوان منبع اصلی تامین پروتئین نیز بیشتر از قبل مورد توجه واقع گردیده.

پرورش دهندگان و تولیدکنندگان دام و طیور به منظور تامین این نیاز رو به تولید مقرون بصرفه و پایدار آورده اند ، ازاین رو مکمل های غذایی  که به منظور رفع کمبود غذایی و هضم و جذب بهتر ترکیبات جیره پایه در جیره غذایی استفاده می شوند نسبت به قبل دارای اهمیت بیشتری شده اند.
پودر چربی لاکتوپلاس از این دسته از مکمل هاست.